Нормативна икономическа информация
Централни валутни курсове /фиксинг/ на БНБ
Валутни курсове за митнически оценки
Основен лихвен процент на БНБ
Либор по валути
Euribor
Изчисляване на лихви в лева на база основен лихвен процент /ОЛП/
Изчисляване на лихви във валути на база либор
Изчисляване на лихви на база EURIBOR
Общи индекси на потребителските цени /инфлация от 1994г./
Цени на течни горива /от 1995г./
Норми за разход на горива и смазочни материали
Разстояния в километри между основни градове в България
Разстояния в километри между основни градове в Европа
Информация за банкови сметки и кодове за вид плащане
Преизчислени курсове през фиксинга на БНБ за определена дата
Среден курс на избрана валута за определен период
 ©2000-2010 Amtek Ltd